Algemene voorwarden - Barleys

algemene voorwarden

Artikel 1 – Wettelijke bepalingen

Deze site, toegankelijk via de URL https://www.barleys.eu (de “Site”), wordt gepubliceerd door :
Personne Consulting Comm.V nummer 836675676, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is
Daenenstraat 23, 2600 Antwerpen, België
Het BTW-nummer is: BE0836675676
De website wordt gehost door Easyhoster, Kim Communication LTD, waarvan het hoofdkantoor is gevestigd te 2003, 20/F, Tower 5, China Hong Kong City, 33 Canton Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong en kan per e-mail worden bereikt op commercial@easyhoster.com (ticket) of contact@kim-communication.com (onafhankelijke mailserver).

Artikel 2 – Algemene bepalingen met betrekking tot deze voorwaarden

De algemene verkoopvoorwaarden (de “Algemene Verkoopvoorwaarden”, of de “AV”) zijn uitsluitend van toepassing op de online verkoop van producten die door de exploitant op de website worden aangeboden
De SGR worden ter beschikking van de klanten gesteld op de Site, waar zij rechtstreeks kunnen worden geraadpleegd, en kunnen hun ook op verzoek worden medegedeeld via welk middel ook.
De AV zijn tegenstelbaar aan de klant die, door het aanvinken van een vakje of het klikken op de daartoe bestemde knop, erkent kennis te hebben genomen van de AV en deze te hebben aanvaard alvorens een bestelling te plaatsen. De bekrachtiging van de bestelling door de bevestiging ervan is de verbintenis van de koper met de CGV die van kracht is op de dag van de bestelling en waarvan de bewaring en de reproductie worden verzekerd door de exploitant.

Artikel 3 – Omschrijving van de producten

De Site is een website voor de online verkoop van dierenvoeding (hierna de “Producten”) die openstaat voor elke persoon of entiteit die de Site gebruikt (de “Klant”).
De op de Site aangeboden Producten zijn elk het voorwerp van een beschrijving die hun essentiële kenmerken vermeldt. De foto’s die, in voorkomend geval, de Producten illustreren, vormen geen contractueel document. De Producten zijn in overeenstemming met de bepalingen van de geldende Belgische wetgeving.
De klant blijft verantwoordelijk voor de modaliteiten en gevolgen van zijn toegang tot de Site, in het bijzonder via het internet. Deze toegang kan de betaling impliceren van vergoedingen aan technische dienstverleners zoals Internet access providers, die voor rekening van de klant blijven. Bovendien moet de Klant zorgen voor en is hij volledig verantwoordelijk voor de apparatuur die nodig is om verbinding te maken met de Site. 
De Klant erkent dat hij heeft gecontroleerd of de door hem gebruikte computerconfiguratie veilig en in goede staat is.

Artikel 4 – Totstandbrenging van de klantenruimte

De klant heeft de mogelijkheid om zijn persoonlijke klantenzone te creëren. Eenmaal gecreëerd, moet de Klant, om toegang te krijgen, zich identificeren met behulp van zijn geheime, persoonlijke en vertrouwelijke identificatiecode en wachtwoord. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om zijn identificatiecode en wachtwoord niet mee te delen overeenkomstig de bepalingen van artikel 16 “Persoonsgegevens” van deze Algemene Voorwaarden. Elke Klant verbindt zich ertoe een strikte vertrouwelijkheid in acht te nemen met betrekking tot de gegevens, met name de identificatiecode en het wachtwoord, die hem toegang verlenen tot zijn klantenruimte, waarbij de Klant erkent dat hij als enige verantwoordelijk is voor de toegang tot de Service met gebruikmaking van zijn identificatiecode en wachtwoord, tenzij fraude wordt bewezen. Elke Klant verbindt zich er tevens toe de Operator onverwijld te informeren in geval van verlies, verduistering of frauduleus gebruik van zijn identificatiecode en/of wachtwoord.
Na de creatie van zijn persoonlijke klantenzone, zal de Klant een e-mail ontvangen ter bevestiging van de creatie van zijn klantenzone.
De klant verbindt er zich bij zijn inschrijving toe :
– reële, nauwkeurige en bijgewerkte informatie te verstrekken bij het invullen van het formulier voor de registratie van de dienst, en met name geen valse namen of adressen te gebruiken, of namen of adressen zonder daartoe gemachtigd te zijn.
– de registratiegegevens bij te houden om ervoor te zorgen dat deze te allen tijde reëel, nauwkeurig en actueel zijn.
De Klant verbindt er zich eveneens toe geen ongeoorloofde of laakbare informatie (zoals lasterlijke informatie of informatie die neerkomt op het zich toe-eigenen van een identiteit) of schadelijke informatie (zoals virussen) ter beschikking te stellen of te verspreiden. In het tegenovergestelde geval zal de Concessiehouder de toegang van de Klant tot de Site uitsluitend te zijner laste kunnen opschorten of beëindigen.

Artikel 5 – Orders

De Concessiehouder spant zich in om een optimale beschikbaarheid van zijn Producten te garanderen. De aanbiedingen van producten zijn geldig binnen de grenzen van de beschikbare voorraden.
Indien, ondanks de inspanningen van de operator, een product niet beschikbaar blijkt te zijn na de bestelling van de klant, zal de operator de klant zo snel mogelijk via e-mail op de hoogte brengen en zal de klant de keuze hebben tussen :
– de levering van een product van een kwaliteit en een prijs die gelijkwaardig zijn aan die van het oorspronkelijk bestelde product, of
– de terugbetaling van de prijs van het bestelde product uiterlijk binnen dertig (30) dagen na de betaling van de reeds betaalde sommen. 
Er wordt overeengekomen dat, behalve de terugbetaling van de prijs van het niet-beschikbare Product, indien de Klant om deze optie verzoekt, de Concessiehouder niet gehouden is tot enige annuleringsvergoeding.
In het geval dat de Concessiehouder een fout heeft gemaakt in de bestelling die aan de Klant is toegezonden, dient deze laatste dit binnen 7 dagen na ontvangst van de bestelling per e-mail te melden op het adres: client@barleys.eu. De terug te zenden Producten moeten in hun oorspronkelijke en onbeschadigde verpakking zitten. De Concessiehouder zal de Klant een voorgefrankeerd retourlabel sturen. De Klant zal het retourformulier moeten invullen dat van de Site kan worden gedownload in de rubriek FAQ of Levering/Retournering, en dat in het retourpakket moet worden gestopt. De Klant zal de mogelijkheid hebben om te kiezen tussen: 
Verzoek om terugbetaling van de gehele bestelling ;
● De Concessiehouder te verzoeken het (de) oorspronkelijk bestelde Product(en) gratis terug te zenden. Het verzoek moet per e-mail naar het volgende adres worden gezonden: client@barleys.eu
In geval van een verzoek om terugbetaling, zal de Concessiehouder het bedrag van de bestelling terugbetalen aan de Klant binnen veertien (14) dagen na ontvangst van het Product en alle elementen die nodig zijn om de terugbetaling van de Klant uit te voeren. Deze terugbetaling kan geschieden met hetzelfde betaalmiddel als voor de Klant werd gebruikt. 
Behoudens andersluidende vermelding in deze Algemene Voorwaarden en onverminderd het herroepingsrecht waarin de toepasselijke wetgeving voorziet, zijn de bestellingen van de Klant vast en definitief. 
Bij het plaatsen van een bestelling dient de Klant de gekozen Producten te selecteren en deze aan zijn winkelmandje toe te voegen, met vermelding van de gekozen Producten en de gewenste hoeveelheden. De Klant heeft de mogelijkheid de details van zijn bestelling en de totale prijs ervan te controleren, en terug te keren naar de vorige pagina’s om eventueel de inhoud van zijn mandje te corrigeren, alvorens het te valideren. 
De Klant verbindt zich ertoe kennis te nemen van de Algemene Verkoopsvoorwaarden die op dat ogenblik van kracht zijn, alvorens ze te aanvaarden en de voorwaarden en eventuele leverings- en herroepingskosten te bevestigen vóór de betaling van de bestelling. De bevestiging van de bestelling impliceert de aanvaarding van de AV en vormt het contract.
Een kopie van deze Algemene Voorwaarden zoals aanvaard door de Klant zal per e-mail aan de Klant worden verzonden op het moment van bevestiging van de Bestelling, zodat de Klant hiernaar kan verwijzen.
De contractuele informatie met betrekking tot de bestelling (met inbegrip van het bestelnummer) zal te gelegener tijd en uiterlijk op het ogenblik van de levering per e-mail worden bevestigd. De Concessiehouder raadt de Klant ten sterkste aan deze orderbevestiging als bewijs op een betrouwbare en duurzame drager af te drukken en/of op te slaan. 
Elke e-mail die in het kader van een bestelling naar de Klant wordt gestuurd, wordt gestuurd naar het e-mailadres dat de Klant gebruikt om zich te identificeren in zijn klantenruimte of naar het adres dat hij bij de bestelling heeft opgegeven indien hij geen klantenruimte heeft.
Elke wijziging van de bestelling door de Klant na bevestiging van zijn bestelling is onderworpen aan het akkoord van de Concessiehouder en aan de beschikbaarheid van de gevraagde producten.
De door de Klant bij het plaatsen van de bestelling meegedeelde gegevens (met name naam en leveringsadres) zijn hierop van toepassing. De verantwoordelijkheid van de Concessiehouder kan dus op geen enkele manier worden ingeroepen in het geval dat een fout bij het plaatsen van de bestelling de levering/levering zou verhinderen of vertragen.
De Klant verklaart dat hij over de volledige rechtsbevoegdheid beschikt om zich onder deze Algemene Voorwaarden te verbinden.

Artikel 6 – OPSCHRIJVINGEN

De Klant kan zich via de Site ook abonneren op een abonnementsformule.
Geen enkele teruggave van goederen zal worden uitgevoerd in het kader van het abonnement, met uitzondering van de fout opgemerkt van de levering waarvoor de exploitant zou worden erkend verantwoordelijk. 
Alle bestellingen in het kader van de abonnementsformule genieten een korting op de prijs van het Product. Het kortingspercentage dat van toepassing is, wordt aangegeven op het moment van de inschrijving.
Op het moment van inschrijving bepaalt de Klant welk(e) Product(en) hij wenst te ontvangen. Zij bepalen ook de frequentie van de levering en/of de data waarop zij willen worden geleverd.
De Klant betaalt voor de eerste bestelling wanneer hij zich abonneert op het abonnementsaanbod. De betalingsvoorwaarden zijn deze vermeld in artikel 7 “Betalings- en zekerheidsvoorwaarden” van deze AV. De betaling van elke bestelling zal gebeuren op de kredietkaart of op de rekening van de elektronische portemonnee (type Paypal) die door de klant werd geregistreerd tijdens de inschrijving voor het abonnement. De Operator zal nooit toegang hebben tot de bankgegevens van de klant. Een derde partij zal deze gegevens coderen om ze volledig veilig te maken.
Indien de kredietkaart op enig moment tijdens de abonnementsperiode ongeldig wordt, of indien de afschrijving om enige andere reden wordt geweigerd, zal de Concessiehouder een e-mail sturen naar de Klant op het adres dat gekoppeld is aan de klantenrekening, waarin wordt gemeld dat het abonnement is onderbroken en waarin de Klant wordt gevraagd zijn betalingsgegevens aan te passen. Het abonnement zal worden opgeschort en er zullen geen verdere bestellingen worden verwerkt of verzonden totdat deze informatie is bijgewerkt. Indien een maand na het betalingsincident de betalingsgegevens niet zijn bijgewerkt, zal het abonnement worden geannuleerd.
Er zijn geen kosten verbonden aan deelname aan een inschrijvingsprogramma. Enkel de prijs van de bestelde Producten en de transportkosten zullen verschuldigd zijn.
Het abonnementscontract is vrijblijvend en kan op elk moment door de Klant worden opgezegd. De Klant heeft de mogelijkheid om het abonnement op te schorten en op een later tijdstip te hervatten. In geval van beëindiging of opschorting moet de Klant ten minste 7 dagen vóór de volgende verzending een verzoek indienen op zijn klantenrekening. Aanvragen buiten deze periode kunnen om logistieke redenen niet in aanmerking worden genomen.
De keuze van de leveringswijze wordt bij de inschrijving gemaakt. Het zal daarna mogelijk zijn de leveringswijze te wijzigen via de klantenrekening.
De Klant kan de dag en de frequentie van de levering binnen 7 dagen voor de geplande verzending rechtstreeks via zijn klantenrekening wijzigen. Aanvragen buiten deze periode zullen om logistieke redenen niet in aanmerking worden genomen.

Artikel 7 – BETALINGS- EN ZEKERHEIDSVOORWAARDEN

De Klant erkent uitdrukkelijk dat elke op de Site geplaatste bestelling een bestelling met betalingsverplichting is, die de betaling van een prijs vereist tegen levering van het bestelde Product. 
In ieder geval behoudt de Concessiehouder zich het recht voor om de geldigheid van de betaling vóór de verzending van de bestelling met alle nodige middelen te controleren. 
De exploitant gebruikt de online betalingsoplossing Paypal. 
De bestellingen kunnen worden betaald door middel van een van de volgende betaalmethoden: 
– Betaling met kredietkaart. De betaling gebeurt rechtstreeks op de bankservers van Paypal, de bankgegevens van de Klant worden niet doorgegeven via de Site. De bankgegevens die op het ogenblik van de betaling worden meegedeeld, worden beschermd door een SSL (Secure Socket Layer) coderingsproces. Op die manier zijn deze gegevens niet toegankelijk voor derden. 
De bestelling van de Klant wordt geregistreerd en gevalideerd bij aanvaarding van de Paypal-betaling.
De rekening van de Klant zal pas met het overeenkomstige bedrag worden gedebiteerd wanneer (i) de gegevens van de gebruikte kredietkaart zijn geverifieerd en (ii) het debet door de bank die de kredietkaart heeft uitgegeven, is aanvaard.
De onmogelijkheid om de verschuldigde bedragen te debiteren zal de onmiddellijke nietigheid van de verkoop tot gevolg hebben.
De bankkaart kan met name worden geweigerd indien de geldigheidsduur ervan is verstreken, indien het maximale bestedingsbedrag waarop de Klant recht heeft, is bereikt of indien de ingevoerde gegevens onjuist zijn. 
– Betaling via elektronische portemonnee. De Klant heeft reeds een rekening in de door de Concessiehouder gebruikte e-wallet. De Klant kan deze rekening gebruiken en de bestelling in alle veiligheid betalen zonder zijn bankgegevens mee te delen.
In dat geval zal de door de Klant gevalideerde bestelling pas als effectief worden beschouwd wanneer de beveiligde betalingscentrale van de bank zijn akkoord op de transactie heeft gegeven.

Artikel 8 – BETALING VAN DE PRIJS

De prijs van de Producten die van kracht is op het moment van de bestelling wordt aangegeven in euro’s, inclusief alle belastingen (BTW) maar exclusief leverings- en transportkosten. In geval van een promotie verbindt de Concessiehouder zich ertoe de promotieprijs toe te passen op elke bestelling die wordt geplaatst tijdens de periode waarin reclame wordt gemaakt voor de promotie.
De prijs is uitsluitend in euro (€) te betalen. De prijs is volledig betaalbaar na bevestiging van de bestelling. De aangeboden prijzen zijn inclusief eventuele kortingen en rabatten die de Concessiehouder kan toekennen.
Indien leverings- of transportkosten van toepassing zijn, zullen deze worden toegevoegd aan de prijs van de Producten en afzonderlijk worden vermeld voordat de bestelling door de Klant wordt bevestigd. Het door de Klant verschuldigde totaalbedrag en de details daarvan worden vermeld op de pagina met de bevestiging van de bestelling.

Artikel 9 – TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

Het contract tussen de Concessiehouder en de Klant komt tot stand op het moment dat de Klant de orderbevestiging stuurt.
De aandacht van de Klant wordt in het bijzonder gevestigd op de wijze van aanvaarding van de op de Site geplaatste bestelling. Wanneer de Klant zijn bestelling plaatst, moet hij deze bevestigen, d.w.z. nadat hij producten heeft geselecteerd die aan het winkelmandje zijn toegevoegd, moet de Klant de inhoud van zijn winkelmandje controleren en eventueel corrigeren (identificatie, aantal geselecteerde producten, prijs, leveringswijze en kosten) alvorens dit te valideren door te klikken op “Valideer de bestelling”, hij valideert zijn bestelling nadat hij zijn bankgegevens heeft ingevuld . 
De archivering van de mededelingen, bestelbonnen en facturen wordt door de Concessiehouder verzekerd op een betrouwbare en duurzame drager, teneinde een getrouwe en duurzame kopie te vormen. Deze mededelingen, bestelbonnen en facturen kunnen worden overgelegd als bewijs van het contract. Behoudens tegenbewijs vormen de door de Concessiehouder op Internet geregistreerde gegevens het bewijs van alle transacties die tussen de Concessiehouder en zijn Klanten zijn verricht.

Artikel 10 – Eigendomsvoorbehoud

De Operator blijft de exclusieve eigenaar van de op de Site bestelde Producten tot de volledige prijs is betaald, inclusief eventuele verzendkosten.

Artikel 11 – VERZENDING EN LEVERING

De online verkoopaanbiedingen op de site zijn voorbehouden aan consumenten die in België wonen. 
Onder “levering” wordt verstaan de overdracht aan de Klant van het fysieke bezit van of de controle over het Product.
De operator biedt verschillende leveringsmethoden aan: standaard of expres en aan huis of in een relaispunt.
De verzendkosten zijn die welke tijdens de afronding van de bestelling worden gespecificeerd en worden aanvaard bij de validatie van de bestelling.
De Ondernemer verbindt zich ertoe om, overeenkomstig de op de Site voor elk van de Producten aangegeven leveringstermijn, de Producten te leveren binnen een termijn van maximaal dertig (30) dagen na ontvangst van de bestelling.
De leveringstermijnen worden op de Site in werkdagen aangekondigd op het ogenblik van de bestelling. Deze tijden omvatten de voorbereiding en verzending van de bestelling, alsmede de door de vervoerder verstrekte tijd. 
De Concessiehouder verbindt zich ertoe de Producten te verzenden overeenkomstig de in het winkelmandje aangekondigde tijdstippen, voor zover de betaling van de bestelling niet vooraf is geweigerd.
Indien echter één of meer Producten niet binnen de oorspronkelijk aangekondigde termijn geleverd kunnen worden, zal de Concessiehouder de Klant een e-mail sturen waarin de nieuwe leveringsdatum wordt meegedeeld. 
De Producten worden geleverd op het adres dat de Klant bij zijn bestelling heeft opgegeven. Het is dus aan de Klant om na te gaan of dit adres geen enkele fout bevat. De verantwoordelijkheid van de Concessiehouder kan niet worden ingeroepen indien het door de Klant meegedeelde adres foutief is, waardoor de levering wordt verhinderd of vertraagd. 
Bij de levering kan de Klant worden verzocht een ontvangstbewijs te ondertekenen. 
Er wordt niet geleverd aan een postbus.
Bij levering is het de verantwoordelijkheid van de Klant om te controleren of de geleverde Producten conform de bestelling zijn en of de verpakking verzegeld en onbeschadigd is. Indien dit niet het geval is, moet de Klant dit op de leveringsbon vermelden. Geen enkele klacht betreffende de hoeveelheid of de staat van het Product zal worden aanvaard indien de klacht niet op de leveringsbon werd vermeld. 

Artikel 12 – TERUGGANGSRECHT

Indien een geleverd Product de Klant niet volledig tevreden stelt, kan deze het aan de Concessiehouder terugsturen. De Klant beschikt over veertien (14) dagen om dit te doen vanaf de datum van ontvangst van de bestelling.
De Concessiehouder stuurt per e-mail een ontvangstbevestiging van het verzoek tot herroeping van de Klant.
De kosten van terugzending zijn voor rekening van de Klant. 
Het geretourneerde Product moet in de originele verpakking zitten, in perfecte staat verkeren, geschikt zijn voor wederverkoop, ongebruikt zijn en voorzien zijn van alle mogelijke accessoires. 
Wanneer de Klant het retourformulier invult, zal hij de keuze hebben tussen een omruiling of een terugbetaling (exclusief verzendingskosten). Indien hij voor omruiling kiest, moet hij op het retourformulier het (de) gewenste nieuwe product(en) aangeven.
In geval van een verzoek om terugbetaling zal de Concessiehouder de Klant het bedrag van het Product terugbetalen binnen veertien (14) dagen na ontvangst van het Product en alle elementen die nodig zijn om de terugbetaling van de Klant uit te voeren. Deze terugbetaling kan geschieden met hetzelfde betaalmiddel als voor de Klant werd gebruikt. 

Artikel 13 – KLANTENSERVICE

De Klant kan per e-mail contact opnemen met de Concessiehouder op het adres client@barleys.eu met vermelding van zijn naam, telefoonnummer, het onderwerp van zijn verzoek en het nummer van de betreffende bestelling.

Artikel 14 – INTELLECTUELE EIGENDOM EN LICENTIE OP HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE

De Concessiehouder is de enige eigenaar van alle elementen aanwezig op de Site, met name en zonder beperking, alle teksten, bestanden, afbeeldingen, al dan niet geanimeerd, foto’s, video’s, logo’s, tekeningen, modellen, software, merken, visuele identiteit, database, structuur van de Site en alle andere elementen van intellectuele eigendom en andere gegevens of informatie (hierna de “Elementen”) die beschermd zijn door de Belgische en internationale wet- en regelgeving met betrekking tot met name de intellectuele eigendom.
Bijgevolg mag geen van de Elementen van de Site worden gewijzigd, gereproduceerd, gekopieerd, gedupliceerd, verkocht, doorverkocht, doorgegeven, gepubliceerd, meegedeeld, verspreid, uitgezonden, weergegeven, opgeslagen, gebruikt, verhuurd of geëxploiteerd op enige andere wijze, al dan niet gratis, door een Klant of door een derde, ongeacht de gebruikte middelen en/of media, bekend of onbekend tot op heden, zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de Concessieverlener per geval, en de Klant is als enige verantwoordelijk voor elk ongeoorloofd gebruik en/of exploitatie.
De Concessiehouder behoudt zich het recht voor om gerechtelijke stappen te ondernemen tegen eenieder die de verbodsbepalingen van dit artikel niet naleeft.

ARTIKEL 15 – VERANTWOORDELIJKHEID EN GARANTIE 

De Concessiehouder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de niet-uitvoering van het contract door toedoen van de Klant of door een gebeurtenis die door de bevoegde rechtbanken als overmacht wordt gekwalificeerd of door een onvoorzienbare en onoverkomelijke handeling van een derde partij bij het huidige contract. 
De Klant erkent dat de kenmerken en beperkingen van het Internet het niet mogelijk maken de veiligheid, beschikbaarheid en integriteit van gegevensoverdrachten op het Internet te garanderen. De Concessiehouder garandeert dus niet dat de Site en zijn diensten zonder onderbreking of functiefout zullen functioneren. In het bijzonder kan de werking ervan tijdelijk worden onderbroken voor onderhoud, updates of technische verbeteringen, of om de inhoud en/of presentatie te wijzigen. 
De Concessiehouder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik dat de Klanten van de Site en zijn diensten zouden maken in strijd met de huidige Algemene Voorwaarden en voor de directe of indirecte schade die dit gebruik zou kunnen berokkenen aan een Klant of aan een derde. In het bijzonder kan de Concessiehouder niet verantwoordelijk worden gesteld voor valse verklaringen van een Klant en voor zijn gedrag ten opzichte van derden. In het geval dat de aansprakelijkheid van de Concessieverlener wordt ingeroepen vanwege dergelijk gedrag van een van zijn Klanten, verbindt deze zich ertoe om de Concessieverlener te vrijwaren tegen elk vonnis dat tegen hem wordt uitgesproken en om de Concessieverlener alle kosten, met name de honoraria van advocaten, te vergoeden die hij heeft moeten maken om zich te verdedigen.
Onafhankelijk van elke aanvullende contractuele garantie die kan worden toegekend, genieten de Producten de wettelijke conformiteitsgarantie.

ARTIKEL 16 – PERSOONSGEGEVENS

De Gebruiker wordt ervan in kennis gesteld dat de persoonsgegevens die op de formulieren als verplicht zijn aangegeven en die in het kader van de hier beschreven dienstverlening worden verzameld, noodzakelijk zijn voor het gebruik van de Site. De persoonsgegevens die de Operator van de Gebruiker verzamelt, kunnen het volgende omvatten 
– Zijn achternaam en voornamen
– Zijn e-mail adres
– Zijn telefoonnummer
– Zijn geboortedatum
– Zijn geslacht
– Zijn IP-adres (virtueel adres van zijn computer)
– Zijn wachtwoord
De Concessiehouder verbindt zich ertoe de bescherming van de persoonsgegevens van de Klant en van alle in het kader van het gebruik van de diensten van de Site verkregen persoonsgegevens te waarborgen.
Als zodanig is elke Klant als enige verantwoordelijk voor het bewaren van de vertrouwelijkheid van zijn login en wachtwoord, en als enige verantwoordelijk voor alle toegang tot zijn Klantenrekening, ongeacht of die toegang geautoriseerd is of niet.
De Concessiehouder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige handeling of enig schadelijk feit uitgevoerd via de persoonlijke ruimte van de Klant door een derde die toegang zou hebben gehad tot zijn identifiers en wachtwoord ten gevolge van een fout of nalatigheid die toe te schrijven is aan de Klant. De Klant verbindt zich ertoe de Concessiehouder onmiddellijk op de hoogte te brengen indien de Klant een ongeoorloofd gebruik van of een ongeoorloofde toegang tot zijn persoonlijke ruimte opmerkt of vermoedt.
Alle persoonsgegevens die door de Concessiehouder worden verzameld, worden rechtstreeks van de Klant verkregen en door de Concessiehouder verwerkt om de uitvoering en het beheer van de diensten van de Site mogelijk te maken. Deze gegevens kunnen ook worden gebruikt om statistieken op te stellen teneinde de diensten van de Site te verbeteren. Deze gegevens kunnen worden doorgegeven aan de partners en leveranciers van de Concessiehouder die betrokken zijn bij het leverings-, facturerings- en beheerproces met het oog op de verwerking van de bestellingen en voor marketing- en klantenrelatiebeheer. 
De Concessiehouder respecteert de wetgeving met betrekking tot de bescherming van de persoonsgegevens.

Artikel 17 – HYPERTEXT LINKS 

De op de Site beschikbare hyperlinks kunnen verwijzen naar sites van derden die niet door de Concessiehouder zijn gepubliceerd. Zij worden uitsluitend voor het gemak van de Klant ter beschikking gesteld, om het gebruik van de op het Internet beschikbare middelen te vergemakkelijken. Indien de Klant deze links gebruikt, verlaat hij de Site en aanvaardt hij de sites van derden op eigen risico te gebruiken of, in voorkomend geval, overeenkomstig de voorwaarden die erop van toepassing zijn.
De Klant erkent dat de Concessiehouder op geen enkele wijze controle uitoefent over of bijdraagt aan de uitwerking van de gebruiksvoorwaarden en/of de inhoud die van toepassing zijn op of verschijnen op deze sites van derden.
Bijgevolg kan de Concessiehouder op geen enkele manier verantwoordelijk worden gesteld voor deze hyperlinks.
Bovendien erkent de Klant dat de Concessiehouder de gebruiksvoorwaarden en/of de inhoud van deze sites van derden niet goedkeurt, garandeert of geheel of gedeeltelijk overneemt.
De Site kan ook promotionele hyperlinks en/of reclamebanners bevatten die verwijzen naar sites van derden die niet door de Concessiehouder zijn gepubliceerd. 
De Concessiehouder verzoekt de Klant hem op de hoogte te stellen van elke op de Site aanwezige hypertext link die toegang zou geven tot een site van een derde die inhoud voorstelt die in strijd is met de wet en/of de goede zeden.
De Klant zal geen hypertext link kunnen gebruiken en/of invoegen die naar de site verwijst zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Concessiehouder, geval per geval. 

ARTIKEL 18 – ALGEMENE BEPALINGEN

DE VOLLEDIGHEID VAN DE OVEREENKOMST TUSSEN DE PARTIJEN

Deze Algemene Voorwaarden vormen een contract dat de relatie tussen de Klant en de Concessiehouder regelt. Zij vormen het geheel van de rechten en verplichtingen van de Vennootschap en de Concessiehouder met betrekking tot hun voorwerp. Indien één of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig worden verklaard ingevolge een wet, een voorschrift of ingevolge een onherroepelijke uitspraak van een bevoegde rechter, zullen de overige bepalingen al hun kracht en strekking behouden. Bovendien mag het feit dat een van de partijen bij deze Algemene Voorwaarden geen voordeel haalt uit een schending door de andere partij van een van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, niet worden geïnterpreteerd als een verklaring van afstand van haar kant om in de toekomst voordeel te halen uit een dergelijke schending.

WIJZIGINGEN VAN DE VOORWAARDEN 

De exploitant behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving de inhoud van de Site of de daarop beschikbare diensten te wijzigen en/of de exploitatie van de Site of een deel ervan tijdelijk of definitief stop te zetten. 
Bovendien behoudt de Concessiehouder zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving de locatie van de Site op het Internet te wijzigen, evenals de huidige Algemene Voorwaarden. De Klant dient derhalve deze Algemene Voorwaarden te raadplegen alvorens van de Site gebruik te maken. 
De Klant erkent dat de Concessiehouder op geen enkele wijze jegens hem of jegens derden aansprakelijk kan worden gesteld voor deze wijzigingen, opschortingen of stopzettingen.
De Concessiehouder raadt de Klant aan deze Algemene Voorwaarden op te slaan en/of af te drukken om ze veilig en duurzaam te bewaren, en ze zo nodig op elk moment tijdens de uitvoering van het contract te kunnen inroepen.

KLACHT 

In geval van een geschil, moet u eerst contact opnemen met de klantendienst van het bedrijf op het volgende adres: client@barleys

TOEPASSELIJK RECHT

Deze Algemene Voorwaarden worden beheerst, geïnterpreteerd en toegepast in overeenstemming met het Belgisch recht.

AANVAARDING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN DOOR DE KLANT

De Klant erkent zorgvuldig kennis te hebben genomen van deze Algemene Voorwaarden.
Door zich in te schrijven op de Site, bevestigt de Klant dat hij de Algemene Voorwaarden heeft gelezen en aanvaard, waardoor hij contractueel gebonden wordt door de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden.
De Algemene Voorwaarden die van toepassing zijn op de Klant zijn die welke beschikbaar zijn op de datum van de bestelling, er wordt dus gespecificeerd dat elke wijziging van de Algemene Voorwaarden die zou worden doorgevoerd door de Concessiehouder, niet van toepassing zal zijn op een eerder gedane bestelling, tenzij met het uitdrukkelijke akkoord van de Klant bij het ontstaan van een bepaalde bestelling.